Έδρα - Αποθήκη: 3ο χλμ Λαγκαδά Καβαλαρίου - Χονδρική: 23940 33 150 και 23940 33 140

Σειρά Uni

Οι λέβητες Uni είναι πιστοποιημένοι από την ευρωπαική ένωση με EN 303-5 κλάσης 3, μιας και πληρούν όλες της προδιαγραφές ασφάλειας καθώς και όλα τα κριτήρια οικολογικής λειτουργίας. Ο χρήστης επίσης μπορεί να επιλέξει εάν θέλει την έκδοση Plus όπου συνοδεύεται ο λέβητας από βεντιλατέρ με αυτόματο κοντρόλ ελέγχου, το οποίο

αναπροσαρμόζει τη τροφοδοσία του αέρα βάση της ζήτησης του κυκλώματος.

Υδραυλική Σύνδεση
Καύσιμα βιομάζας και σχηματισμός υγροποιήσεων

Ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου βιομάζας και την εποχικότητα παραγωγής και αποθήκευσης του, μια μεταβλητή ποσότητα υγρασίας περιέχεται στη σύσταση της καύσιμης ύλης. Η υγρασία αυτή, κατά τη καύση εντός του θαλάμου καύσης, απελευθερώνεται με τη μορφή υδρατμών και περιέχεται στα καυσαέρια της καύσης. Η παρουσία ζωνών χαμηλής θερμοκρασίας με τις οποίες τα καυσαέρια έρχονται σε επαφή, προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων η οποία τελικά οδηγεί σε συμπύκνωση των υδρατμών, αν η πτώση δεν είναι ελεγχόμενη.

Η παρουσία υγρού νερού στα καυσαέρια σε συνδυασμό με την αιθάλη και τους άκαυστους υδρογονάνθρακες, δημιουργούν πίσσα και επικαθίσεις. Οι επικαθίσεις αυτές εμφανίζονται στα τοιχώματα του θαλάμου καύσης και στις διαδρομές των καυσαερίων, και εκτός του ότι είναι επικίνδυνα λόγω της ευφλεκτότητας τους, μειώνουν την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής του λέβητα καύσης.

Επομένως είναι κρίσιμο και χρήσιμο να διατηρηθεί η θερμοκρασία των τοιχωμάτων του λέβητα καύσης στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία με τον έλεγχο της θερμοκρασίας επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης προς το λέβητα.


Καπνοδόχος
Η καμινάδα με τον καπναγωγό αποτελούν το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων και είναι το τμήμα εκείνο της εγκατάστασης που σε συνδυασμό με τον σωστό αερισμό ενός λεβητοστασίου αποτελούν το «αναπνευστικό σύστημα» μιας εγκατάστασης και αν κάποιο από τα δύο δεν λειτουργεί σωστά τότε η εγκατάσταση θα έχει προβλήματα.

Γενικά μιλώντας, υπάρχει μια αλυσίδα ροών η οποία ξεκινά από την προσαγωγή νωπού αέρα στον καυστήρα, διέλευση των καυσαερίων μέσα από το σώμα του λέβητα, διέλευση μέσα από τον καπναγωγό και την καμινάδα και τελικά ολοκληρώνεται με την απόρριψη των καυσαερίων στο περιβάλλον. Είναι εύλογο λοιπόν ότι η αλυσίδα αυτή των ροών πρέπει να λειτουργεί αρμονικά ώστε να εξασφαλιστεί σωστή και αποδοτική καύση και ταυτόχρονα η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Στην εξασφάλιση αυτής της αρμονικής λειτουργίας, το μεγαλύτερο βάρος έχει η κατασκευή της καμινάδας και του καπναγωγού.

Συγκεντρωτικά από την καμινάδα αναμένεται:

             1.  Η απρόσκοπτη απαγωγή καυσαερίων σύμφωνα με το ρυθμό που παράγονται.

            2.  Να μεταφέρει τα καυσαέρια σε επαρκές ύψος ώστε να διαλυθούν στην ατμόσφαιρα.

            3.  Να εξασφαλίζει την ομαλή προσαγωγή νωπού αέρα στον θάλαμο καύσης για να διατηρείται η καύση. (Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε καυστήρες οι οποίοι έχουν ενσωματωμένο ανεμιστήρα αναρρόφησης, αυτός εξασφαλίζει μεν την προσαγωγή του απαιτούμενου αέρα καύσης και την διέλευση των καυσαερίων από το σώμα του λέβητα μέχρι την έξοδο προς τον καπναγωγό, από το σημείο αυτό και μετά όμως αναλαμβάνει ο καπναγωγός με τη καμινάδα την απαγωγή των καυσαερίων. Σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες η καμινάδα έχει την «υποχρέωση» να εξασφαλίσει επιπλέον της απαγωγής των καυσαερίων, την αναρρόφηση νωπού αέρα και την διέλευση των καυσαερίων εντός του σώματος του λέβητα).

Η λειτουργία της καμινάδας ώστε να εξασφαλίσει τα ανωτέρω, βασίζεται στο φυσικό φαινόμενο της σχετικής ανοδικής κίνησης αερίων που είναι θερμότερα σε σχέση με τα ψυχρότερα. Πράγματι, η θερμοκρασία των καυσαερίων στη βάση της καμινάδας είναι συγκριτικά υψηλότερη με τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, οπότε κινούνται ανοδικά, δημιουργώντας στη θέση που βρίσκονται υποπίεση. Η ανοδική αυτή τάση πρέπει να είναι ικανή να υπερνικήσει τις αντιστάσεις κατά τη ροή στο εσωτερικό της καπνοδόχου ώστε να εξασφαλιστεί η απαγωγή των καυσαερίων (και συνεπακόλουθα σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες η προσαγωγή νωπού αέρα). Η δημιουργούμενη υποπίεση είναι ανάλογη του κατακόρυφου ύψους της καμινάδας και της διαφοράς θερμοκρασίας των καυσαερίων με τον ατμοσφαιρικό αέρα ενώ η δυνατότητα ικανοποιητικής ροής είναι συνάρτηση των κατασκευαστικών δεδομένων της καμινάδας (διατομή, όδευση κλπ). Η σημασία του καπναγωγού προκύπτει από τα παραπάνω καθώς δε θα πρέπει να προσθέτει αντιστάσεις ροής και να μην επιτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων.

Το τμήμα απαγωγής των καυσαερίων (καπναγωγός – καπνοδόχος) θα πρέπει να είναι στεγανό, άκαυστο και ανθεκτικό σε μεγάλες θερμοκρασίες, μονωμένο και να αντέχει σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και κατά προτίμηση κυκλικής διατομής. Θα πρέπει να είναι σωστά διαστασιολογημένη από τον μελετητή, ανάλογα με την ισχύ της εγκατάστασης και το ύψος. Ωστόσο επειδή η διαστασιολόγηση είναι επίπονη, οι κατασκευαστές συστήνουν διατομές και ελάχιστες διαστάσεις οι οποίες όταν εκλείπουν οι παράγοντες κακής τοποθέτησης που αναφέρονται στην επόμενη λίστα, οδηγούν συνήθως σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 •     Καπναγωγός
 •     Μεγάλο οριζόντιο τμήμα
 •     Πολλές αλλαγές διεύθυνσης
 •     Απότομες αλλαγές διεύθυνσης
 •     Ακατάλληλο υλικό (π.χ. spiralumin το οποίο είναι και επικίνδυνο)
 •     Καθοδικές κλίσεις (αντί για ανοδικές)
 •     Ακατάλληλη διατομή
 •     Κακή απευθείας σύνδεση με καμινάδα με μεγάλο μήκος εισχώρησης σε αυτή
 •     Ανυπαρξία ταφ καθαρισμού
 •     Φρακάρισμα ελεύθερης διατομής από υπολείμματα και ανύπαρκτο καθαρισμό
 •     Καμινάδα
 •     Μη επαρκές μήκος
 •     Ακατάλληλη διατομή
 •     Αλλαγές διεύθυνσης
 •     Απότομες αλλαγές διεύθυνσης
 •     Ακατάλληλο υλικό (π.χ. ελικοειδούς ραφής)
 •     Φρακάρισμα ελεύθερης διατομής από υπολείμματα και ανύπαρκτο καθαρισμό
 •     Εισαγωγή νωπού αέρα από κακή συναρμογή τεμαχίων
 •     Εισαγωγή νωπού αέρα από γρίλιες ή περσίδες
 •     Σύνδεση άλλης συσκευής στην ίδια καμινάδα
 •     Απόληξη καμινάδας
 •     Ανυπαρξία αντιανεμικού καπέλου
 •     Χαμηλότερα από κορφιάτη
 •     Μικρές αποστάσεις από φυσικά εμπόδια
 •     Λεβητοστάσιο
 •     Ανεπαρκής αερισμός λεβητοστασίου
 •     Συσκευή που προκαλεί υποπίεση

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε κακό «τράβηγμα».  Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν δημιουργείται καθόλου ελκυσμός είτε ο ελκυσμός να μην επαρκεί. Μικρότερος ελκυσμός από τον απαιτούμενο έχει ως συνέπεια ανεπαρκή τροφοδοσία με νωπό αέρα καύσης και ανεπαρκή απομάκρυνση καυσαερίων. Η καύση πλέον είναι ατελής με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται στην αποδοτικότητα του συστήματος, την ομαλή λειτουργία της καύσης και τα πιθανά προβλήματα στην λειτουργία του λέβητα.

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας ελκυσμού μεγαλύτερου από τον απαιτούμενο, τότε επειδή και πάλι η καύση δεν είναι αποδοτική και ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία του λέβητα μπορούν να προκύψουν συστήνεται η τοποθέτηση ρυθμιστικού τάμπερ.

Η μέτρηση του ελκυσμού γίνεται εύκολα με το κατάλληλο όργανο. Θα πρέπει να μετρηθεί ο ελκυσμός σε κρύα εγκατάσταση ώστε να διαπιστωθεί ότι η κατασκευή της καμινάδας δημιουργεί υποπίεση και σε 100% φορτίο λειτουργίας ώστε να διαπιστωθεί ότι βρίσκεται εντός των ορίων του κατασκευαστή του λέβητα.

technical-specifications-uni-series

pdfΕγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης λέβητα σειράς Uni (EN)

pdfΕνδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης buffer

pdfΕνδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων

pdfΕνδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης τετράοδης βαλβίδας με κεντρικό ελεγκτή

pdfΕνδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης τρίοδης θερμοστατικής βαλβίδας